Thursday, 1 October 2009

ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ To "άλλο σχολείο" ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ

Το «άλλο Σχολείο» Καισαριανής είναι ομάδα εθελοντών με σκοπό την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας, σε μετανάστες/στριες και πρόσφυγες.


Τα μέλη της ομάδας, με δεδομένη την ελεύθερη προσέλευσή τους, καθώς και την προσφορά τους συμφωνούν με σκοπό την αποτελεσματική λειτουργία του «άλλου Σχολείου», στις ακόλουθες αρχές:

Η ομάδα είναι αυτόνομη συλλογικότητα και λειτουργεί ανεξάρτητα από θεσμικά όργανα του Κράτους και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και πολιτικές παρατάξεις, σε ό,τι αφορά το περιεχόμενο, τη λειτουργία και τη δράση της.

Στόχος μας είναι να βοηθήσουμε στη συνύπαρξη των μεταναστών, των προσφύγων και των ντόπιων σε μια πολυπολιτισμική κοινωνία.

Μέσα από τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας να γνωρίσουμε τα προβλήματά τους και να συμβάλουμε στην επίλυσή τους.

Να ανταλλάξουμε απόψεις και να τους κάνουμε γνωστό τον τρόπο ζωής στην Ελλάδα με σκοπό την ευκολότερη διαβίωσή τους.

Οι διδάσκοντες δεν είναι μόνο εκπαιδευτικοί, αλλά και πολίτες που χαρακτηρίζονται από ανιδιοτέλεια, ενδιαφέρον και διάθεση να προσφέρουν στην πραγματοποίηση του σκοπού της ομάδας.

Τα μέλη της ομάδας ανάλογα με την ειδικότητά τους συνεισφέρουν :

α)ως εκπαιδευτές, β) ως γραμματειακή υποστήριξη - γραμματεία (στατιστικά- επικοινωνία μεταξύ μας και με τρίτους, αλλά και γ) στη στήριξη των μεταναστών σε ό,τι αφορά τα εργασιακά και κοινωνικά τους δικαιώματα.

Οι διδάσκοντες λειτουργούν με συνέπεια προς τις αρχές του «άλλου Σχολείου» και με απόλυτο σεβασμό στην προσωπικότητα, τη γλώσσα, τον πολιτισμό των μαθητών, αλλά και απέναντι στους/τις συναδέλφους τους. Οι διδάσκοντες δεν αναπτύσσουν επαγγελματικές σχέσεις με τους μαθητές τους.

Συμμετέχουν σε συναντήσεις κατά τις οποίες συζητούνται τα προβλήματα που έχουν σχέση με τη διδασκαλία και γενικότερα το εκπαιδευτικό έργο τους. Επίσης, οι νεοεισερχόμενοι εκπαιδευτές, πριν από την έναρξη της διδασκαλίας τους είναι απαραίτητο να ενημερωθούν, να προετοιμαστούν από τους/τις παλιότερους συναδέλφους και να αποδεχθούν τον σκοπό της ομάδας, τον τρόπο διδασκαλίας και τις αρχές και τους κανόνες λειτουργίας του «άλλου Σχολείου».

Στην τάξη λειτουργούμε σε δυάδες, ενώ στην επεξεργασία θεμάτων και την υλοποίηση προγραμμάτων σε επιμέρους ομάδες. Αν και η διδασκαλία γίνεται στο πλαίσιο του προγράμματος ύλης του «άλλου Σχολείου», οι διδάσκοντες έχουν την ελευθερία να χρησιμοποιούν την κατάλληλη, κατά τη γνώμη τους, μέθοδο για τις συγκεκριμένες κάθε φορά συνθήκες. Μπορούν να χρησιμοποιούν διάφορα εποπτικά μέσα, να δίνουν στους μαθητές πρόσθετα θέματα και ασκήσεις για καλύτερη εμπέδωση των γλωσσικών φαινομένων.

Αποφάσεις

Τα μέλη της ομάδας δεν ενεργούν μεμονωμένα. Οποιεσδήποτε απόψεις ή σκέψεις συζητιούνται στη Γενική Συνέλευση της ομάδας και οι αποφάσεις λαμβάνονται συλλογικά και δεσμεύουν την ομάδα στο σύνολό της.

Οι αποφάσεις για την ύπαρξη, τη μορφή, τον τρόπο λειτουργίας της ομάδας, λαμβάνονται ανάλογα με τη βαρύτητά τους από τη γενική συνέλευση ή τις επί μέρους ομάδες.

Η συνέλευση συνέρχεται 2 φορές το μήνα, Την πρώτη Δευτέρα και την τρίτη Τετάρτη του μήνα μετά το μάθημα.

Οι επί μέρους ομάδες ορίζουν τις συναντήσεις τους ανάλογα με τις ανάγκες.

Έργο τους είναι:

Η διαμόρφωση των ετήσιων προγραμμάτων ύλης κατά επίπεδο, ύστερα από συνεννόηση με τους διδάσκοντες.

Η επιμόρφωση των διδασκόντων και η ενημέρωσή τους σε διάφορα θέματα που έχουν σχέση με το εκπαιδευτικό τους έργο.

Η ομαλή και αποτελεσματική λειτουργία του «άλλου Σχολείου» (φωτοτυπίες, γραφική ύλη, αίθουσες διδασκαλίας κ.α.).

Η εγγραφή των μαθητών/τριών και η κατάταξή τους σε επίπεδα ανάλογα με τις γνώσεις τους στην ελληνική γλώσσα.

Η επεξεργασία και η υλοποίηση προτάσεων των μελών της ομάδας για τη διεύρυνση των δραστηριοτήτων της

Η δημιουργία νέων τμημάτων ή η συγχώνευση παλαιών ύστερα από συνεννόηση με τους διδάσκοντες σε αυτά.

Η αντιμετώπιση των οικονομικών προβλημάτων

Επίσης η ομάδα συναντιέται, με την κοινωνική λειτουργό και την ψυχολόγο του Κέντρου Υγείας του Παιδιού, με σκοπό την επίλυση εσωτερικών προβλημάτων της ομάδας, και την προώθηση ιδεών και θέσεων.

Για τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας λειτουργούν τρία επίπεδα α) αρχαρίων, β) μέσων και γ) προχωρημένων. Ο αριθμός των τμημάτων θα είναι αποτέλεσμα του αριθμού των μαθητών και των διδασκόντων.

Η σχολική χρονιά αρχίζει τον Οκτώβριο και τελειώνει τον Ιούνιο. Οι ακριβείς ημερομηνίες ορίζονται ανάλογα με τις συνθήκες. Οι μαθητές ενημερώνονται γι αυτό, έγκαιρα, προφορικά και με έντυπο υλικό.

Το «άλλο Σχολείο» είναι οικονομικά ανεξάρτητο και αυτοδιαχειριζόμενο.

Οι οικονομικές ανάγκες που προκύπτουν καλύπτονται από τη συνδρομή των μελών και των φίλων του σχολείου.